Reiherente (Aythya fuligula)

 

04.04.2018

 

21.01.2018

 

10.01.2018