Reiherente (Aythya fuligula)

1250x800

 

1200x800